Streetball proti rakovine 2023

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Pravidlá

« Späť
Turnaje » Pravidlá

STREETBALL PROTI RAKOVINE – Pravidlá

HRA

Hrajú dve družstvá na jeden kôš na polovici basketbalového ihriska. Vo všetkých kategóriách sa hrá s oficiálnou loptou pre 3×3 baketbal.

DRUŽSTVO:

Súpiska družstva je tvorená maximálne 4 hráčmi (3 + 1 náhradník). Zápas musí začať s 3 hráčmi každého družstva na ihrisku v čase určenom organizátorom.

KAPITÁN:

V prípade sporných situácií zastupuje družstvo len jeho kapitán. Ak sa pokračuje v hre, spor sa pokladá za vyriešený.

ODDYCHOVÝ ČAS:

Každé družstvo si môže počas zápasu vybrať jeden 30-sekundový oddychový čas. Oddychový čas si môže družstvo vybrať, keď je prerušená hra(po inkasovanom alebo strelenom koši nie je možné vybrať si oddychový čas).

ZAČIATOK HRY:

Zápas začína losovaním (hod mincou) a víťazné družstvo si môže vybrať loptu na začiatku zápasu, resp. si môže vybrať možnosť lopty na začiatku predĺženia.

HRACÍ ČAS:

Zápas sa končí dosiahnutím 21 bodov (neplatí v prípade predĺženia), resp. uplynutím hracieho času (zapisuje sa dosiahnutý stav pri ukončení zápasu). Koniec stretnutia odpíska rozhodca. Hrací čas zápasu je 10 min. hrubý čas (v skupinách), pričom posledná minúta sa meria čistý čas. Počas oddychového času hrací čas stojí.

PREDĹŽENIE:

V prípade nerozhodného stavu po uplynutí hracej doby nasleduje predĺženie, víťazom je družstvo, ktoré ako prvé dosiahne 2 body, pričom loptu má družstvo, ktoré ju nemalo na začiatku zápasu.

BODOVANIE:

Každý kôš z poľa má hodnotu 1 bodu. Kôš dosiahnutý zo vzdialenosti väčšej než 6,75m (trojkový oblúk) má hodnotu 2 bodov.

ÚTOK – OBRANA:

Shotclock: Útočiace družstvo má na útok 12 sekúnd. Ak brániace družstvo získa loptu (vypichnutím, obranným doskokom po neúspešnej streľbe súpera), nesmie strieľať, ale musí loptu dostať za oblúk a odtiaľ rozohrať.

Útočiace družstvo môže po neúspešnej streľbe (vrátane trestného hodu) doskočiť loptu a prípadne skórovať bez rozohrania za oblúk.

Po úspešnom skórovaní (z poľa alebo trestného hodu), hra pokračuje bez prerušenia, družstvo ktoré inkasovalo, musí loptu dostať za oblúk a odtiaľ pokračovať v hre. Družstvo, ktoré skórovalo sa nesmie dotknúť lopty, kým súper nezíska kontrolu nad loptou, pričom brániace družstvo nie je oprávnené hrať s loptou v polkruhu proti prerážaniu. Kontrola lopty družstvom začína, keď hráč tohto družstva má živú loptu pod kontrolou, t.j. drží loptu, dribluje s loptou alebo má živú loptu k dispozícií. Ak skórujúce družstvo odrazí loptu, je proti nemu nariadené upozornenie, v prípade opakovaného porušenia tohto pravidla nasleduje technická chyba (poškodené družstvo hádže 1 TH a má loptu opäť k dispozícií). .=

Rozohranie za oblúk je splnené vtedy, keď hráč s loptou má obidve nohy súčasne za „trojkovým“ oblúkoma žiadna jeho noha sa nedotýka ani čiary oblúka.

Po akomkoľvek inom prerušení hry sa hra začína tzv. „checkom“. Útočiaci hráč vyjde za oblúk, obranca ostáva naopak oboma nohami v území ohraničenom oblúkom (trojkovou čiarou). Útočník umožní obrancovi dotyk lopty a začína sa hrať. Situácie, ktoré vedú k rozskoku sa neriešia podľa striedavého držania lopty, ale loptu vždy získava brániace družstvo.

FAULY:

Všetky fauly píska rozhodca.

Fauly pri streľbe: Ak bol hráč faulovaný pri streľbe a nepadol kôš, strieľajúci hráč získava 1 voľný trestný hod (šestka), ak hráč strieľal spoza oblúka získava 2 voľné trestné hody.

Ak bol hráč faulovaný pri streľbe a kôš padol, strieľajúci hráč získava 1 voľný trestný hod ako bonus, bez ohľadu na to, z akej vzdialenosti strieľal.

Limit pre družstvo: V prípade 7., 8. a 9. faulu družstva má faulovaný hráč výhodu dvoch trestných hodov. Po 10. a každom nasledujúcom faule družstva má faulovaný hráč výhodu dvoch trestných hodov a opätovné držanie lopty. Toto pravidlo sa uplatní aj v prípade, že hráč bol faulovaný pri streľbe a kôš padol. Technická chyba: Po technickej chybe je družstvo potrestané trestným hodom a opätovným držaním lopty v neprospech potrestaného družstva. .= Nešportový faul: Po nešportovom faule je družstvo potrestané dvoma trestnými hodmi a opätovným držaním lopty v neprospech potrestaného družstva. 2 nešportové fauly v 1 zápase znamenajú diskvalifikáciu hráča. Po 2 diskvalifikáciách v turnaji je družstvo vylúčené z turnaja. .=

STRIEDANIE:

Družstvo môže striedať len počas prerušenia hry. Striedať sa nedá po koši.

ROZHODOVANIE:

Na dodržiavanie pravidiel každého zápasu dohliada rozhodca. Neuposlúchnutie rozhodcu vedie k strate lopty, opakované neuposlúchnutie sa trestá kontumáciou zápasu v neprospech previneného družstva. Okrem hlavného rozhodcu je na každom ihrisku aj pomocný rozhodca, ktorý zapisuje skóre a stopuje čas.

TRESTY:

Pri vulgárnom správaní voči rozhodcom, organizátorom, hráčom či divákom je hráč upozornený, v prípade ďalšieho napomenutia je hráč diskvalifikovaný do konca zápasu. Ak sa hráč dopustí nešportového správania (zvlášť hrubý priestupok proti pravidlám, fyzické či veľmi hrubé slovné napadnutie rozhodcu, organizátorov, hráčov či divákov) bude mu udelený nešportový faul (2 TH a držanie lopty v neprospech družstva potrestaného družstva). V prípade výrazne nešportového správania sú organizátor a rozhodcovia oprávnení spoločne rozhodnúť o ďalšom postupe (kontumácia zápasu, vylúčenie z turnaja).

PROTESTY:

Prípadné protesty rieši s konečnou platnosťou organizátor. Pri podaní protestu sa zloží záloha 20,– EUR, ktorá bude v prípade uznania protestu vrátená. V prípade neuznania protestu bude záloha pripísaná k výťažku z turnaja, ktorý bude venovaný Lige proti rakovine.

UPOZORNENIE:

Hráči ani rozhodcovia nemajú právo meniť pravidlá. Zvyšné pravidlá sú podľa platných pravidiel FIBA pre 3×3basketbal a basketbal.

« Späť

počet prístupov od 19.02.2016: 356158
počet prístupov dnes: 170